Home   Revelation   Muhammad   Islam   Government   Trinity   Gospel   Scripture   Urdu   Audio   Resources   Arabic   Farsi   Русский   German   Chinese
  News   Terrorism   الحيـاة الأفضـل   Qur'an   الطريق إلى الجنة   Jesus   Books   Sacrifice    

Hadith

 

Search

  عربى   فارسى   Türkçe   Español  

Maps

 

Doğruluk Yolu

The Way of Righteousness

The Way of Righteousness presents God's captivating story clearly and chronologically. This 100-program radio series, first written (1992-1994) in the Wolof language for the Muslims of Senegal, West Africa, has been or is being translated into some 70 languages, including Turkish, for radio broadcast worldwide.

"Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Matthew 5:6

"Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar." (Matta 5:6)

Ders (Lesson) Konu (Topic)
1 Tanrı Konuştu! (God Has Spoken!)
2 Tanrı Nasıl Bırıdır? (What Is God Like?)
3 Şeytan ve Melekler (Satan and the Angels)
4 Tanrı Dünyayı Nasıl Yarattı (How God Made the World)
5 Tanrı İnsanı Neden Yarattı (Why God Created Man)
6 Adem ve Havva ve Cennet Bahçesi (Adam and Eve and the Garden of Paradise)
7 Günah Dünyaya Nasıl Girdi (How Sin Entered the World)
8 Adem’in Günahının Sonucu (What Adam's Sin Produced)
9 Harika Vaat (The Wonderful Promise)
10 Kayin ve Habil: Kurban Tarzı (Cain and Abel: The Way of Sacrifice)
11 Tövbe Etmeyen Kayin (Unrepentant Cain)
12 Peygamber Hanok (The Prophet Enoch)
13 Nuh Peygamber: Tanrı’nın Sabrı ve Gazabı (The Prophet Noah: God's Patience And Wrath)
14 Nuh ve Büyük Tufan (Noah and the Great Flood)
15 Nuh ve Tanrı’nın Sadakati (Noah and the Faithfulness of God)
16 Babil Kulesi (The Tower of Babel)
17 "Baslangiç"in Gözden Geçirilmesi (Review of "The Beginning")
18 Tanri Ibrahim’i Neden Çagirdi (Why God Called Abraham)
19 Tanri’nin Dostu Ibrahim (Abraham, God's Friend)
20 Ibrahim ve Ismail (Abraham and Ishmael)
21 İbrahim: Sodom’un Yıkılışı ve İshak’ın Doğumu (Abraham: Sodom's Ruin and Isaac's Birth)
22 İbrahim’in Kurbanı (Abraham's Sacrifice)
23 Esav ve Yakup: Geçici Olan ve Kalıcı Olan (Esau and Jacob: The Temporal and the Eternal)
24 Yakup İsrail Olur (Jacob Becomes Israel)
25 Yusuf’un Alçakgönüllülüğü (Joseph's Humiliation)
26 Yusuf’un Yükseltilmesi (Joseph's Exaltation)
27 Yusuf: Öykünün Devamı (Joseph: The Rest of the Story)
28 Tevrat’ın İlk Kitabının Yeniden Gözden Geçirilmesi (Review of the First Book of the Torah)
29 Musa Peygamber (The Prophet Moses)
30 Musa Tanrı ile Karşılaşıyor! (Moses Meets God)
31 Firavun, “Rab Kim Oluyor?” (Pharaoh, "Who Is The Lord?")
32 Belalar (The Plagues)
33 Fısıh Kuzusu (The Passover Lamb)
34 Denizin Ortasında Açılan Bir Yol (A Path Through the Sea)
35 Çölde Yiyecek (Food in the Desert)
36 Ateşler İçindeki Sina Dağı (Fiery Mount Sinai!)
37 Kutsal Buyruklar (The Holy Commandments)
38 Buyrukların Amacı (Purpose of the Commandments)
39 İhlal Edilen Buyruklar (Broken Commandments)
40 Buluşma Çadırı (The Tent of Meeting)
41 İsraillilerin İmansizliği (The Israelites' Unbelief)
42 Tunç Yılan (The Bronze Snake)
43 Musa’nın Son Mesajı (Moses' Final Message)
44 Yeşu ve Kenan Ülkesi (Joshua and the Land of Canaan)
45 Hakimler ve Rut (Judges and Ruth)
46 Samuel, Saul ve Davut (Samuel, Saul and David)
47 Davut ve Golyat (David and Goliath)
48 Kral Davut ve Tanrı’nın Vaadi (King David and God's Promise)
49 Davut ve Bat-Şeva (David and Bathsheba)
50 Peygamber Davut ve Mesih (The Prophet David and the Messiah)
51 Mezmurlardan Bir Başka Örnek (More from the Psalms)
52 Peygamber Süleyman (The Prophet Solomon)
53 Peygamber İlyas (The Prophet Elijah)
54 Peygamber Yunus (The Prophet Jonah)
55 Peygamber Yeşaya (The Prophet Isaiah)
56 Peygamber Yeremya (The Prophet Jeremiah)
57 Peygamber Daniel (The Prophet Daniel)
58 Peygamber Zekeriya (The Prophet Zechariah)
59 Peygamberlerin Mesajinin Özeti (The Message of the Prophets Summarized)
60 Peygamber Yahya (The Prophet John)
61 Duyuru (The Announcement)
62 Mesih Doğdu (The Messiah is Born)
63 Kutsal Oğul (The Holy Son)
64 Tanrı Kuzusu (The Lamb of God)
65 Büyük Şifacı (The Great Healer)
66 Büyük Öğretmen (The Great Teacher)
67 Yeniden Doğmanız Gerekir! (You Must Be Born Again!)
68 Dünyanın Kurtarıcısı (The Savior of the World)
69 İsa’nın Yetkisi (The Authority of Jesus)
70 İsa’nın Gücü (The Power of Jesus)
71 Iki Önemli Benzetme (Two Important Parables)
72 Yasam Ekmegi (The Bread of Life)
73 Isa Ayrilmalar Neden Oluyor (Jesus Causes Division)
74 Dünyanin Isigi (The Light of the World)
75 Rabbin Yüceligi (The Lord of Glory)
76 İyi Çoban (The Good Shepherd)
77 Tanrı’nın Yüreği (The Heart of God)
78 Diriliş ve Yaşam (The Resurrection and The Life)
79 İsa Yeruşalime Giriyor (Jesus Enters Jerusalem)
80 Ağır Ama Gerçek Sözler (Hard and True Words)
81 Son Akşam Yemeği (The Last Supper)
82 İsa Tutuklandı (Jesus Is Arrested)
83 İsa Yargılanır (Jesus Is Condemned)
84 İsa Çarmıha Çivilenir (Jesus Is Nailed to the Cross)
85 İsa Dirildi (Jesus Is Risen!)
86 İsa Göğe Alınır (Jesus Ascends to Heaven)
87 Kutsal Ruh Geldi! (The Holy Spirit Has Come!)
88 İsa Geri Geliyor (Jesus is Coming Back!)
89 İyi Haber (The Good News!)
90 İnsanın Soruları ve Tanrı’nın Yanıtları [Bölüm 1] (Man's Questions and God's Answers [Part 1])
91 İnsanın Soruları ve Tanrı’nın Yanıtları [Bölüm 2] (Man's Questions and God's Answers [Part 2])
92 Mesih’in Öğrencilerinin Nasıl Yaşamaları Gerekir? (How Should Christ's Disciples Live?)
93 İkinci İnceleme (Bölüm 1): Adem, Günah Sorunu (Review 1: Adam, the Problem of Sin)
94 İkinci İnceleme (Bölüm 2): İman İle Doğru Sayılan İbrahim (Review 2: Abraham, Righteous by Faith)
95 İkinci İnceleme (Bölüm 3): Musa, Tanrı’nın Kutsal Yasası (Review 3: Moses, God's Holy Law)
96 İkinci İnceleme (Bölüm 4): İsa Mesih, "Tamamlandi!" (Review 4: Jesus Christ, "It is Finished!")
97 Cehennem! (Hell!)
98 Cennet (Paradise)
99 İsa Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? [Bölüm 1] (What Do You Think About Jesus? [Part 1])
100 İsa Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? [Bölüm 2] (What Do You Think About Jesus? [Part 2])

Last edited 11/13/2008

Yukarı (Top)